Курс ЗНО з біології

OwlCourse допоможе якісно підготуватися до ЗНО. Ми маємо досвід та чудові результати.
На заняттях проводяться регулярні тести у форматі ЗНО. Вони дають можливість потренуватися без переживань та помилок заповнювати бланк відповідей. Досвід показує, що це надважливо!
Заняття проходять в затишному офісі OwlCourse (м. Ботанічний сад).
Ми забезпечуємо учнів усіма необхідними матеріалами для підготовки. У групі 3-6 осіб.
За 2019-2021 роки нас обрало більше 300 осіб.

Після відвідування першого БЕЗКОШТОВНОГО уроку залишилось 99% учнів . Ми робимо все для того, щоб ставати кращими та допомогти учням отримувати знання з задоволенням.
Окрім зрозумілого пояснення тем та практики в написанні тестів отримаєш
конспект в електронному вигляді після кожного уроку. Перед ЗНО буде зручно усе повторити
д/з у друкованій чи онлайн-формі для самоконтролю та перевірки вчителем
доступ до телеграм-каналу, де можна ставити запитання вчителю та спілкуватись з одногрупниками
можливість online дивитися свої оцінки, домашні завдання

Ми розробили власну методику підготовки, яка дозволяє охопити УСІ теми, затверджені МОН за 64 заняття

БЕЗКОШТОВНИЙ перший урок. Поспішай, кількість місць обмежена!
Поспішай записатись на перший БЕЗКОШТОВИЙ урок
Прізвище та ім'я
Вартість занять у групі

Приєднуйся до курсів з підготовки до ЗНО за вигідною ціною

1 година індивідуально — 200 грн
1 година занять у групі — 91 грн


Залишилось всього 4 місця!
Ми розпочнемо навчання 07 вересня.
Встигни записатись на перший БЕЗКОШТОВНИЙ УРОК
1450 грн/місяць
8 занять по 2 години 16 годин на місяць
Порівняємо з індивідуальними?
Поспішай зайняти вільне місце!
Програма підготовки до ЗНО з біології
(64 заняття, 8 місяців)
1. Вступ. Елементний склад організмів. Неорганічні сполуки в організмах
Основні ознаки живого. Рівні організації життя: молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-видовий, екосистемний, біосферний. Методи біологічних досліджень. Класификація хімічних елементів за їхнім вмістом в організмах (макроелементи, в тому числі органогенні елементи, мікроелементи). Наслідки недостатнього або надлишкового надходження в організм людини хімічних елементів (I, F, Fe, Ca, K) та способи усунення їх нестачі. Поняття про ендемічні хвороби. Роль води, солей та інших неорганічних сполук в організмі. Гідрофільні сполуки. Гідрофобні сполуки.
2. Органічні сполуки в організмах
Будова, властивості і функції органічних сполук. Поняття про біополімери та їхні мономери. Вуглеводи: моносахариди, олігосахариди, полісахариди. Особливості будови, основні властивості та функції в організмах живих істот. Ліпіди. Особливості будови, основні властивості та функції в організмах. Амінокислоти, пептиди та поліпептиди. Білки: особливості будови. Рівні структурної організації білків. Властивості білків. Денатурація, ренатурація, деструкція білків. Функції білків у живих істотах. Ферменти, їх будова, властивості.
3. Органічні сполуки в організмах
Нуклеотиди. Нуклеїнові кислоти. Будова, властивості, функції ДНК. Принцип комплементарності. Будова РНК. Типи РНК (інформаційна або матрична, рибосомна, транспортна), їхні функції. Поняття про ген. АТФ, поняття про макроергічний звʼязок. Біологічно активні речовини (вітаміни, гормони, нейрогормони, фітогормони, алкалоїди, фітонциди), їх біологічна роль.
  4. Організація клітин
  Сучасна клітинна теорія. Мембрани, їхня структура, властивості та основні функції. Плазматична мембрана. Транспорт речовин через мембрани. Надмембранні комплекси (клітинна стінка, глікокалікс). Підмембранні комплекси (мікронитки, мікротрубочки, пелікула). Цитоскелет, його функції. Цитоплазма та її компоненти.
  5. Організація клітин
  Органели. Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі. Двомембранні органели: мітохондрії, пластиди та їх типи (особливості їхньої будови і функцій). Взаємні перетворення пластид. Автономія мітохондрій та хлоропластів у клітині.Інші органели: рибосоми, полірибосоми, клітинний центр, органели руху. Клітинні включення. Будова та функції ядра. Хромосоми, особливості будови та хімічного складу. Гомологічні хромосоми. Аутосоми та статеві хромосоми (гетерохромосоми). Каріотип людини. Хромосомний набір ядра (гаплоїдний, диплоїдний, поліплоїдний). Типи організації клітин (прокаріотичний та еукаріотичний).
  6. Організація клітин
  Будова та функції ядра. Хромосоми, особливості будови та хімічного складу. Гомологічні хромосоми. Аутосоми та статеві хромосоми (гетерохромосоми). Каріотип людини. Хромосомний набір ядра (гаплоїдний, диплоїдний, поліплоїдний). Типи організації клітин (прокаріотичний та еукаріотичний).
  7. Поділ клітин
  Клітинний цикл. Інтерфаза. Мітотични йподіл клітин у еукаріотів, його фази.
  8. Обмін речовин та перетворення енергії
  Обмін речовин (метаболізм). Пластичний (асиміляція) та енергетичний (дисиміляція) обмін. Джерела енергії для організмів. Автотрофні (фотосинтетики, хемосинтетики) і гетеротрофні організми. Етапи перетворення енергії в організмі: підготовчий, анаеробний (безкисневий) та аеробний (кисневий). Аеробне дихання. Бродіння.
  9. Обмін речовин та перетворення енергії
  Біосинтез білків та його етапи. Генетичний код і його властивості. Кодон, антикодон, старт-кодон, стоп-кодони. Транскрипція. Гени (структурні і регуляторні). Екзони, інтрони. Сплайсинг. Реакції матричного синтезу (реплікація, транскрипція, трансляція).
  10. Обмін речовин та перетворення енергії
  Фотосинтез. Основні процеси, що відбуваються у світловій та темновій фазах фотосинтезу. Значення фотосинтезу.
  11. Віруси, пріони, віроїди
  Віруси, їх хімічний склад, будова та відтворення. Механізм проникнення вірусів в організм та клітини хазяїна. Вплив вірусів на організм
  12. Бактерії
  Загальна характеристика прокаріотів (бактерії, ціанобіктерії). Особливості будови та процесів життєдіяльності прокаріотів (живлення, дихання, розмноження, спороутворення, інцистування, конʼюгація). Взаємозвʼязки прокаріотів з іншими організмами (мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). Різноманітність та роль прокаріотів у природі та житті людини. Хвороботворні бактерії та захворювання, що ними викликаються. Профілактика бактеріальних захворювань.
  13. Рослини Будова рослинного організму
  Загальна характеристика царства Рослини. Класифікація рослин. Життєві форми рослин. Особливості організації одноклітинних та багатоклітинних рослин. Нижчі та вищі рослини. Тканини багатоклітинних рослин: твірна (меристема), покривна (епідерма (шкірка), перідерма (корок), основна (запасаюча, повітроносна, асиміляційна), механічні, провідні (ксилема, флоема), їхня будова і функції. Судинно-волокнистий пучок.
  14. Будова рослинного організму
  Пагін та його функції. Будова пагона. Галуження пагона: значення та типи (дихотомічне, моноподіальне, симподіальне). Видозміни пагона: (підземні та надземні); видовження та укорочення. Стебло та його функції. Внутрішня будова деревʼянистого стебла. Листок, його будова та функції. Видозміни листка. Листопад .
  15. Будова рослинного організму
  Пагін та його функції. Будова пагона. Галуження пагона: значення та типи (дихотомічне, моноподіальне, симподіальне). Видозміни пагона: (підземні та надземні); видовження та укорочення. Стебло та його функції. Внутрішня будова деревʼянистого стебла. Листок, його будова та функції. Видозміни листка. Листопад .
  16. Будова рослинного організму
  Брунька - зачаток пагона. Будова бруньки. Різновид бруньок за розташуванням на пагоні (верхівкова та бічна), за будовою (вегетативні та генеративні). Генеративні органи покритонасінних рослин: квітка, насінина, плід). Квітка - орган статевого розмноження рослин. Будова і функції квітки. Формула квітки. Суцвіття, їх біологічне значення. Типи суцвіть (китиця, початок, головка, кошик, щиток, зонтик, простий колос, складний колос, волоть, складний щиток, складний зонтик).
  17. Будова рослинного організму
  Насінина та плід: будова і функції. Утворення насінини та плоду. Типи плодів (біб, кістянка, коробочка, стручок, стручечок, сімʼянка, зернівка, ягода, яблуко, горіх, листянка). Збірні плоди. Супліддя, їх біологічне значення. Період спокою та умови проростання насінини. Поширення плодів.
  18. Процеси життєдіяльності, розмноження та розвиток рослин
  Живлення рослин (мінеральне живлення, повітряне живлення — фотосинтез). Дихання рослин. Транспірація. Транспорт речовин.
  19. Процеси життєдіяльності, розмноження та розвиток рослин
  Запліднення. Запилення та його способи. Ріст і розвиток рослин. Поняття про життєвий цикл вищих рослин (чергування поколінь,
  20. Різноманітність рослин
  Зелені водорості: одноклітинні (хлорела, хламідомонада) та багатоклітинні (спірогира, ульва, улотрикс). Бурі водорості (ламінарія, фукус). Червоні водорості (філофора, порфіра, кораліна). Діатомові водорості (навікула, пінулярія).
  21. Різноманітність рослин
  Мохоподібні (політрих, маршанція, сфагнум). Плауноподібні (селагінела, баранець звичайний, плаун булавовидний). Хвощеподібні (хвощ польовий, хвощ лісовий). Папоротеподібні (щитник чоловічий, страусове перо звичайне, сальвінія).
  22. Різноманітність рослин
  Голонасінні (гінкго, тис ягідний, туя, сосна, ялина, модрина яловець, кедр, вельвічія, саговник).
  23. Різноманітність рослин
  Покритонасінні. Класифікація покритонасінних рослин. Класи: Однодольні й Дводольні. Родина Капустяні (Хрестоцвітні) (представники: грицики, редька дика, капуста, гірчиця, рапс). Родина Розові (представники: суниця, шипшина, горобина, яблуня, вишня, смородина). Родина Бобові (представники: горох, квасоля, соя, конюшина, робінія (біла акація), люцерна). Родина Пасльонові (представники: петунія, паслін, тютюн, картопля, томат, перець)
  24. Різноманітність рослин
  Айстрові (Складноцвітні) (представники: соняшник. Кульбаба, будяк, ромашка, волошка). Цибулеві (представники цибуля, часник, черемша) . Лілійні (представники тюльпан, проліска, лілія). Злакові (представники кукурудза, рис, пшениця, жито, овес, очерет, пирій). Загальна характеристика і особливості поширення рослин різних таксонів.
  25. Гриби
  Різноманітність грибів: шапинкові (маслюк, підосичник, білий гриб, опеньки, печериця, глива, мухомор, бліда поганка); цвілеві гриби
  26. Гриби
  Різноманітність грибів: шапинкові (маслюк, підосичник, білий гриб, опеньки, печериця, глива, мухомор, бліда поганка); цвілеві гриби
  27. Лишайники
  Лишайники — симбіотичні організми. Будова та особливості життєдіяльності лишайників. Різноманітність лишйників (графіс, пармелія, ксанторія, уснея, ягель, цетрарія). Значення лишайників у природі та житті людини.
  28. Тварини. Будова та життєдіяльність тварин
  Загальна характеристика царства Тварини. Принципи класифікації тварин. Особливості організації одноклітинних та багатоклітинних тварин, Тканини тварин. Загальний план будови організму тварин: симетрія
  29. Будова та життєдіяльність тварин
  Подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, транспорт речовин, розмноження, ріст тварин. Типи розвитку тварин: прямий і непрямий (з повним і неповним перетворенням). Регуляція функцій у багатоклітинних тварин. Особливості поведінки тварин. Поняття про рефлекс та інстинктивну поведінку.
  30. Різноманітність тварин
  Одноклітинні тварини. Загальна характеристика. Особливості будови та процесів життєдіяльності (живлення, дихання, виділення, осморегуляція, рух, подразливість, розмноження, інцистування). Прісноводні (амеба протей, евглена зелена, інфузорія-туфелька) та морські (форамініфери, радіолярії) одноклітинні, їхня роль у природі та житті людини. Роль морських одноклітинних в утворенні осадових порід та як "керівних копалин". Роль одноклітинних тварин у грунтоутворенні. Симбіотичні одноклітинні тварини: мутуалісти, коменсали, паразити (дизентерійна амеба, трипаносоми, малярійний плазмодій). Захворювання людини та свійських тварин, що викликаються паразитичними одноклітинними тваринами. Роль одноклітинних тварин у природі й житті людини.
  31. Різноманітність тварин
  Багатоклітинні тварини. Характерні риси багатоклітинних тварин, їхня відмінність від одноклітинних. Тип Губки. Загальна характеристика типу. Особливості будови та процесів життєдіяльності. Диференціація клітин, дотканинний тип організації. Різноманітність (бодяга, венерин кошик, грецька губка). Роль у природі та житті людини. Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі. Загальна характеристика типу. Особливості будови та процесів життєдіяльності . Гідра. Різноманітність кишковопорожнинних (медузи та поліпи). Роль кишковопорожнинних у природі та житті людини. Коралові поліпи та формування коралових рифів
  32. Різноманітність тварин
  Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Різноманітність плоских червів: класи Війчасті черви (молочно-біла планарія), Сисуни (печінковий та котячий сисуни), Стьожкові черви (бичачий та свинячий ціпʼяки, ехінококк, стьожак широкий); особливості поширення , будови та процесів життєдіяльності, цикли розвитку. Пристосованість плоских червів до паразитичного способу життя. Шкода, якої паразитичні плоскі черви завдають організмові хазяїна.
  33. Різноманітність тварин
  Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черві (Нематоди). Загальна характеристика типу. Різноманітність круглих червів та середовища існування. Круглі черви, які вільно інують, їхня роль у процесах грунтоутворення. Куглі черви, які вільно існують, їхня роль у процесах грунтоутворення. Круглі черви — паразити рослин (галова, стеблова, пшенична, бурякова нематоди), тварин та людини (аскарида, гострик, трихінела), захворювання, що ними викликаються. Шкідливий вплив гельмінтів на оранізм хазяїна. Профілактика захворювань, що викликаються гельмінтами.
  34. Різноманітність тварин
  Тип Кільчасті черви, або Кільчаки. Загальна характеристика типу. Різноманітність кільчастих червів, середовища існування. Клас Багатощетинкові черви (нереїс, піскожил). Клас Малощетинкові черви (дощовий червʼяк, трубочник). Середовища існування, спосіб життя. Роль дощових червів у процесах грунтоутворення. Клас Пʼявки (медична пʼявка). Роль кільчастих червів у природі та житті людини. Охорона кільчастих червів.
  35. Різноманітність тварин
  Тип Молюски, або Мʼякуни. Загальна характеристика типу, різноманітність, середовища існування та спосіб життя. Класи Черевоногі (ставковик, виноградний слимак), Двостулкові (беззубка, устриці, перлова скойка), Головоногі (кальмари, каракатиці, восьминоги). Характерні риси будови, процесів життєдіяльності, поширення. Роль молюсків у природі та житті людини. Охорона молюсків.
  36. Різноманітність тварин
  Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманітність членистоногих, середовища їх існування та спосіб життя. Ракоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності, середовища існування. Різноманітність ракоподібних (річкові раки, краби, креветки, мокриці, дафнії, щитні, циклопи, коропоїд). Їхня роль у природі та житті людини. Охорона ракоподібних. Павукоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності, середовища існування. Різноманітність павукоподібних (ряди павуки, кліщі). Їхня роль у природі та житті людини.
  37. Різноманітність тварин
  Комахи. Загальна характеристика, середови існування. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Типи ротових апаратів. Функції жирового тіла. Пристосованість комах до польоту. Особливості поведінки комах. Типи розвитку. Фаза лялечки та її біологічне значення. Різноманітність комах. Ряди комах з неповним (Прямокрилі, Воші) та повним (Твердокрилі, або Жуки, Лускокрилі, або Метелики, Перетинчастокрилі, Двокрилі, Блохи) перетворенням. Характеристика рядів , типові представники, роль у природі та житті людини. Свійські комахи. Застосування комах у біологічному методі боротьби. Охорона комах.
  38. Різноманітність тварин
  Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових. Підтип Безчерепні. Загальна характеристика. Клас Головохордові. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності ланцетників. Підтип Хребетні, або Черепні. Загальна характеристика. Клас Хрящові риби. Особливості будови, процесів життєдіяльності. Різноманітність хрящових риб (акули і скати). Роль у природі та житті людини. Клас Кісткові риби. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Особливості поведінки риб. Нерест, турбота про нащадків. Різноманітність кісткових риб: ряди Осетроподібні, Оселедцеподібні, Лососеподібні, Окунеподібні, Коропоподібні; підкласи Кистепері та Дводишні. Характеристика та типові представники. Роль у природі та житті людини. Промисел риб. Раціональне використання рибних ресурсів. Штучне розведення риб. Охорона риб.
  39. Різноманітність тварин
  Клас Земноводні. Загальнахарактеристика. Особливості будови та процесів життєдіяльності у звʼязку з виходом на суходіл. Різноманітність земноводних: ряди Безхвості, Безногі та Хвостаті. Особливості організації, представники, роль у природі та житті людини. Охорона земноводних. Клас Плазуни. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Сезонні явища в житті плазунів. Пристосованість плазунів до життя на суходолі. Різноманітність плазунів: лускаті, черепахи, крокодили; особливості організації, представники, роль у природі та житті людини. Охорона плазунів.
  40. Різноманітність тварин
  Клас Птахи. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови , процесів життєдіяльності. Птахи - теплокровні тварини. Пристосованість птахів до польоту. Сезонні явища у житті птахів. Осілі, кочові та перелітні птахи. Перельоти птахів та способи їхнього дослідження. Розмноження і розвиток птахів: шлюбна поведінка, облаштування гнізд. Будова яйця та його інкубація. Птахи виводкові та нагніздні. Різноманітність птахів: надряди Безкілеві (страуси, казуари, ківі). Пінгвіни, Кілегруді (ряди Дятли, Куроподібні, Гусеподібні, Соколоподібні, Совоподібні, Лелекоподібні, Журавлепрдібні, Горобцеподібні); особливості організації, представники, роль у природі та житті людини. Птахівництво. Охорона птахів.
  41. Різноманітність тварин
  Клас Ссавці. Загальна характеристика. Середовища існування. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Особливості розмноження і розвитку ссавців. Поведінка ссавців. Сезонні явища у житті ссавців. Різноманітність ссавців. Першозвірі — яйцекладні ссавці. Сумчасті, Плацентарні ссавці: ряди Комахоїдні , Рукокрилі, Гризуни, Хижі, Китоподібні, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати особливості організації, представники, роль у природі та житті людини. Охорона ссавців. Спосіб життя, особливостї зовнішньої і внутрішньої будови, поширення у природі представників наведених таксонів, їх різноманіття. Значення тварин різних таксонів у природі та житті людини.
  42. Людина
  Положення людини в системі органічного світу. Тканини організму людини (епітеліальна, мʼязова, нервова, тканини внутрішнього
  43. Людина
  Внутрішнє середовище організму людини. Гомеостаз. Склад і функції крові. Будова та функції еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів. Групи крові. Переливання крові. Зсідання крові. Імунітет, його види. Фагоцитоз. Імунна система. Алергічні реакції організму. Кровотворення та анемія. Функції та будова кровоносної та лімфатичної систем. Велике і мале кола кровообігу. Будова серця. Властивості серцевого мʼяза. Автоматія серця. Серцевий цикл. Робота серця та її регуляція. Частота серцевих скорочень, систолічний та хвилинний обʼєм крові. Кровоносні судини, їх будова та функції. Коло кровообігу. Рух крові по судинах. Тонус судин. Артеріальний тиск. Лімфообіг. Лімфа, її склад. Лімфатична система її будова та функції.
  44. Людина
  Зовнішнє і клітинне дихання. Функції та будова органів дихання. Газообмін у легенях та тканинах. Дихальні рухи та їх регуляція. Голосовий аппарат. Живлення та травлення. Будова та функції органів травлення. Травні залози. Травлення у ротовій порожнині, шлунку, кишечнику. Зуби. Пристінкове травлення. Всмоктування. Регуляція травлення. Енергетичні потреби організму. Норми і гігієна харчування. Вітаміни, їхні властивості. Авітамінози, гіпо- та гіпервітамінози.
  45. Людина
  Системи, що забезпечують виділення продуктів метаболізму (сечовидільна, дихальна, травна, шкіра). Функції та будова нирок. Будова нефрону. Утворення та виведення сечі. Будова та функції шкіри. Терморегуляція. Загартування. Регуляція функцій. Гуморальна регуляція. Ендокринна система. Гормони. Функції залоз внутрішньої та змішаної секреції. Наслідки порушення функцій ендокринних залоз.
  46. Людина
  Нервова регуляція. Рефлекс. Рефлекторна дуга. Нервова система: центральна та периферична. Будова та функції спинного мозку та головного мозку. Регуляція рухової активності. Вегетативна нервова система (симпатична та парасимпатична). Вплив вегетативної нервової системи на діяльність органузму та її функції.
  47. Людина
  Сенсорні системи, їх значення. Функції та будова сенсорних систем. Загальні властивості сенсорних систем. Органи чуття. Рецептори. Будова та функції органів зору, слуху та рівноваги. Сприйняття зображення предметів, світла, кольору, звуку та рівноваги тіла. Гігієна слуху та зору.
  48. Людина
  Вища нервова діяльність людини. Інстинкти. Безумовні і умовні рефлекси. Утворення умовних рефлексів. Тимчасовий нервовий звʼязок. Гальмування умовних рефлексів. Динамічний стереотип. Фізіологічні основи мовлення. Перша і друга сигнальні системи. Мислення і свідомість. Відчуття, сприйняття, увага, памʼять та її види, емоції. Особистість. Типи темпераменту. Характер. Обдарованість, здібності. Сон і його значення. Вплив алкоголю, наркотиків, токсинів та тютюнокуріння на організм людини.
  49. Розмноження організмів
  Форми розмноження організмів (нестатеве, статеве). Способи нестатевого розмноження одноклітинних (поділ, шизогонія, брунькування, спороутворення) і багатоклітиних організмів (вегетативне розмноження, спороутворення). Поліембріонія. Партеногенез. Конʼюгація. Копуляця. Процес формування статевих клітин (гаметогенез). Запліднення та його форми. Роздільностатеві та гермафродитні організми.
  50. Індивідуальний розвиток організмів
  Статеве дозрівання людини. Особливості післязародкового розвитку у рослин. Ріст, його типи та регуляція. Регенерація. Життєвий цикл. Чергування різних поколінь у життєвому циклі.
  51. Індивідуальний розвиток організмів
  Онтогенез. Періоди індивідуального розвитку організмів. Зародковий (ембріональний) період розвитку, його етапи у тварин. Стовбурові клітини. Післязародковий (постембріональний) період розвитку, його типи і етапи у тварин і людини.
  52. Спадковість і мінливість
  Генетика . Методи генетичних досліджень. (у тому числі спадковості людини). Основні поняття генетики: гени (структурні та регуляторні), локус гена, алель, домінантний та рецесивний стани ознак, гомозигота, гетерозигота, генотип, фенотип, генофонд, спадковість, мінливість, чиста лінія.
  53. Закономірності спадковості
  Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем та їх статистичний характер. Закон чистоти гамет. Методи перевірки генотипу гібридних особин. Проміжний характер, теорія спадковості. Генетичні основи визначеня статі у різних груп організмів. Співвідношення статей у популяціях. Успадквання, зчеплене зі статтю. Взаємодія генів та її типи. Організація геному у різних груп організмів. Цитоплазматична спадковість.
  54. Закономірності мінливості
  Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її властивості і статистичні закономірності. Норма реакції. Варіаційний ряд. Варіаційна крива. Спадкова мінливість та її види: комбінативна і мутаційна. Типи мутацій. Мутагенні фактори. Спонтанні мутації Закон гомологічних рядів спадкової мінливості.
  55. Селекція
  Завдання і методи селекції. Сорт, порода, штам. Штучний добір, його форми. Системи скрещувань організмів: внутрішньовидова гібридизація (споріднене — індридинг, і неспоріднене — аутбридинг схрещування), міжвидова (віддалена) гібридизація. Гетерозис. Особливості селекції рослин, тварин, мікроорганізмів. Поліплоїдія. Центри різноманітності та походження культурних рослин. Райони одомашнення тварин. Біотехнології, генетична та клітинна інженерія. Генетично модифіковані і химерні організми.
  56. Екологічні фактори
  Екологічні фактори: абіотичні, біотичні, антропогенні. Поняття про обмежуючий (лімітуючий) фактор. Закон оптимуму. Екологічна валентність виду (межі витривалості). Еврибіонтні та стенобіонтні організми. Взаємодія екологічних факторів. Форми біотичних звʼязків (конкуренція, хижацтво, виїдання, мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). Адаптація. Адаптивні біологічні ритми організмів. Фотоперіодизм. Сезонні зміни у житті рослин і тварин.
  57. Середовище існування
  Основні середовища існування організмів: наземно-повітряне, водне, грунтове. Організм живих істот як особливе середовище існування.
  58. Популяційно-видовий рівень організації життя
  Вид. Критерії виду. Ареал. Екологічна ніша. Структура виду. Популяція. Характеристика популяції. Структура популяції (вікова, просторова, статева). Популяційні хвилі. Гомеостаз популяції. Генофонд популяції.
  59. Екосистеми
  Їх склад та різноманіття. Взаємозвʼязки між популяціями в екосистемах (прямі і непрямі; антагоністичні, нейтральні і мутуалістичні; трофічні і топічні). Перетворення енергії в екосистемах. Продуценти. Консументи. Редуценти. Ланцюги живлення. Трофічний рівень. Трофічна сітка. Правило екологічної піраміди. Типи екологічних пірамід. Розвиток екосистем. Сукцесії Саморегуляція екосистем. Агроценози.
  60. Біосфера
  Біосфера. Ноосфера. Жива речовина биосфери, її властивості і функції. Кругообіг речовин та потоки енергії в біосфері як необхідні умови її існування. Сучасні екологічні проблеми: ріст населення планети, ерозія та забруднення грунтів, ріст великих міст, знищення лісів, нераціональне використання водних та енергетичних ресурсів, можливі зміни клімату, негативний вплив на біологічне різноманіття. Вчення В. І. Вернандського про біосферу та ноосферу, його значення для уникнення глобальної екологічної кризи.
  61. Охорона видового різноманіття організмів
  Природоохоронні території (заповідники біосферні та природні), заказники, національні та ландшафтні парки. Поняття про екологічну мережу. Природоохоронне законодавство України. Основні документи щодо природоохоронної діяльності людини (Червона Книга, Зелена Книга, білий та чорний списки). Міжнародне співробітництво у галузі охорони природи. Роль рослин у природі та у житті людини.
  62. Основи еволюційного вчення
  Еволюція. Філогенез. Філогенетичний ряд. Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна. Дивергенція, конвергенція, паралелізм. Аналогічні та гомологічні органи. Рудименти та атавізми. Мімікрія та її види. Синтетична теорія еволюції.
  63. Основи еволюційного вчення
  Мікроеволюція. Природний добір. Видоутворення. Макроеволюція. Природний добір. Видоутворення. Макроеволюція. Біологічний прогрес (ароморфози, ідіоадаптація, дегенерація) і регрес (релікти).
  64. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу
  Сучасна система органічного світу. Принципи класифікації організмів. Таксономічні одиниці. Поділ геологічної історії Землі на ери, періоди та епохи. Основні події, що відбувалися у ті чи інші геологічні періоди історії Землі.
  Понеділок: 18:40 – 20.40
  Четвер: 18.40 – 20.40

  Розклад занять

  На курсах викладають фанати своєї справи, які закохують у предмет та готують на високий бал

  Освіта: 5 курс Харківського національного медичного університету

  Досвід роботи: 4 роки

  Мої занняття цікаві та ефективні, тому що я сама дуже люблю біологію та завжди намагаюся закохати учнів у цей предмет. Люблю спостерігати, як складні речі для людини стають дуже простими та зрозумілими Мій секрет в тому, що я пам'ятаю як пояснювали мені та що для мене було не зрозуміло. Тому мені дуже легко знаходити підхід до учнів ). Цьогорічні результати ЗНО моїх учнів : Погребнякова Міланія - 198; Погребняк Вероніка – 188; Мальок Вікторія – 185; Харченко Віктор - 181

  Репетитор біології Харків ОwlCourse Шаповалова Євгенія
  Шаповалова Євгенія
  викладачка курсу підготовки до ЗНО з біології
  Відгуки та результати учнів у 2021 році

  Вивчати декілька предметів в OwlCourse вигідно!

  Обирай 2 або 3 предмета та отримуй знижку до 15%
  Повідом менеджера про намір займатися у декількох групах та не забувай про те, що перший урок на будь-якому кірсі буде БЕЗКОШТОВНИЙ